CHÍNH SÁCH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN (“VISUCO”” HOẶC “CÔNG TY”)

ng ty thông báo Chính sách cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân, với nhận thức sâu sắc rằng dữ liệu cá nhân cần được xử lý cẩn thận theo nguyên tắc tôn trọng cá nhân của các cá nhân và việc xử lý dữ liệu cá nhân đúng cách là trách nhiệm xã hội của ng ty.

1. Thu thập dữ liệu cá nhân đúng cách

ng ty thu thập dữ liệu cá nhân trong phạm vi cần thiết cho hoạt động kinh doanh và bằng các biện pháp hợp pháp và ng bằng.

2. Làm rõ mục đích sử dụng

Khi thu thập dữ liệu cá nhân, ng ty sẽ liệt kê mục đích sử dụng càng nhiều càng tốt và sử dụng nó theo cách thức quy định (bao gồm cả việc ng khai trên trang web này) trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật. Bản thân người có dữ liệu cá nhân được thu thập sẽ được thông báo (“Chủ Thể Dữ Liệu”).

3. Sử dụng trong phạm vi mục đích sử dụng

ng ty sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân cho một nhóm tối thiểu các bên cần thiết phải biết để đạt được mục đích sử dụng như đã thông báo cho Chủ Thể Dữ Liệu. Trong trường hợp VISUCO sử dụng dữ cá nhân ngoài mục đích đã xin phép thì  phải được sự đồng ý trước của Chủ Thể Dữ Liệu, ngoại trừ các trường hợp sau.

 1. Khi pháp luật yêu cầu;
 2. Các trường hợp việc cung cấp dữ liệu cá nhân là cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc cá nhân khác và khó có được sự đồng ý của người đó;
 3. Các trường hợp trong đó việc cung cấp dữ liệu cá nhân là đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em và khó có được sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu
 4. Khi cần thiết phải hợp tác với cơ quan quốc gia, chính quyền địa phương hoặc cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền bởi một trong hai bên nói trên để thực hiện các ng việc theo quy định của pháp luật và việc nhận được sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu có khả năng cản trở việc thực hiện đó ng việc.

4. Tiết lộ và cung cấp cho bên thứ ba

ng ty sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân do ng ty xử lý cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu, ngoại trừ các trường hợp sau.

 1. Khi thuê ngoài ng việc liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân
 2. Khi cần chia sẻ dữ liệu cá nhân giữa các ng ty thuộc Tập đoàn Suzuki
 3. Ngoài ra, khi có lý do chính đáng như được pháp luật cho phép

*Để biết thông tin về dữ liệu cá nhân có thể sử dụng chung

5. Giám sát Nhà thầu

ng ty có thể thuê ngoài toàn bộ hoặc một phần việc xử lý dữ liệu cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng ở mức độ cần thiết cho hoạt động kinh doanh như gửi bảng câu hỏi và xử lý thông tin. Trong trường hợp này, ng ty sẽ lựa chọn nhà thầu được ng nhận là xử lý dữ liệu cá nhân phù hợp, quy định đúng về quản lý an toàn, bảo mật, điều kiện thầu phụ và các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân trong hợp đồng ủy thác, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp quản lý và giám sát.

6. Xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Ngoại trừ các trường hợp sau, ng ty sẽ không chịu trách nhiệm về quan điểm chính trị, niềm tin (tôn giáo, lý tưởng và niềm tin). Dữ liệu cá nhân về tư cách thành viên ng đoàn, chủng tộc và dân tộc, nguồn gốc gia đình và nơi thường trú, chăm sóc sức khỏe và đời sống tình dục cũng như tiền án (sau đây gọi là “dữ liệu cá nhân nhạy cảm”). Chúng tôi  can kết mua, sử dụng hoặc cung cấp cho bên thứ ba.

 1. Khi có được thông tin nhạy cảm, sử dụng hoặc cung cấp cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện kinh doanh dựa trên sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu đó do sự cần thiết của việc đảm bảo hoạt động kinh doanh phù hợp của ng ty;
 2. Khi thông tin nhạy cảm được mua, sử dụng hoặc cung cấp cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết để thực hiện chuyển giao quyền và nghĩa vụ thông qua thủ tục thừa kế;
 3. Khi có lý do chính đáng, chẳng hạn như được luật pháp và hướng dẫn cho phép.

7. Quản lý an toàn dữ liệu cá nhân

ng ty sẽ chỉ định một người quản lý dữ liệu cá nhân chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân trong toàn ng ty và sẽ thực hiện các biện pháp quản lý an toàn, bao gồm các biện pháp quản lý cần thiết và thích hợp sau đây, để ngăn chặn rò rỉ, mất mát, hư hỏng, lạm dụng, làm sai lệch và truy cập trái phép dữ liệu cá nhân do ng ty xử lý.

 1. Xây dựng các quy định, hướng dẫn xử lý thông tin cá nhân (dữ liệu cá nhân) về phương thức xử lý, người chịu trách nhiệm, người phụ trách và trách nhiệm của họ trong từng giai đoạn thu thập, sử dụng, lưu trữ, cung cấp, xóa bỏ, hủy bỏ, v.v.
 2. Làm rõ nhân viên xử lý dữ liệu cá nhân và phạm vi dữ liệu mà nhân viên đó xử lý, đồng thời thiết lập hệ thống báo cáo và thông tin liên lạc khi phát hiện sự việc hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật, quy định.
 3. Tiến hành đào tạo cho nhân viên về các vấn đề cần lưu ý liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân.
 4. Ở những khu vực xử lý dữ liệu cá nhân, thực hiện các biện pháp kiểm soát việc ra vào của nhân viên, và hạn chế thiết bị mang vào khu vực xử lý, cũng như ngăn chặn những người không được phép xem dữ liệu cá nhân.
 5. Thực hiện kiểm soát truy cập để giới hạn phạm vi người phụ trách và cơ sở dữ liệu, v.v. được xử lý.
 6. Giới thiệu cơ chế bảo vệ hệ thống thông tin xử lý dữ liệu cá nhân khỏi sự truy cập trái phép từ bên ngoài hoặc phần mềm trái phép.

8. Phản hồi thích hợp đối với các yêu cầu từ Chủ Thể Dữ Liệu.

Khi Chủ Thể Dữ Liệu có các yêu cầu như tiết lộ, chỉnh sửa, đình chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân và hồ sơ cung cấp thông tin cá nhân (dữ liệu cá nhân) cho bên thứ ba do ng ty xử lý thì phải thực hiện theo phương thức luật định (sau đây gọi chung là yêu cầu tiết lộ). Theo đó, ng ty sẽ phản hồi một cách phù hợp (trong vòng 72 tiếng) trong phạm vi hợp lý tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.

* Để biết chi tiết về cách yêu cầu đối với dữ liệu cá nhân của bạn (Chủ Thể Dữ Liệu), vui lòng tham chiếu quy định Cách thức yêu cầu đối với dữ liệu cá nhân được lưu giữ

9. Phản hồi thích hợp đối với các tư vấn, thắc mắc và yêu cầu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân:

ng ty đã thiết lập một đầu mối liên lạc để tư vấn, thắc mắc và yêu cầu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và cố gắng đáp ứng một cách thích hợp và kịp thời các tư vấn, thắc mắc và yêu cầu.

* Đầu mối liên hệ tư vấn, giải đáp thắc mắc và yêu cầu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng như sau.

Trung tâm chăm sóc khách hàng (SUZUKI ĐÀ NẴNG)

Hotline: 0911.858.003

Thứ hai đến thứ bảy, từ 7:30~12:00, 13:00~17:30

10. Tuân thủ Luật pháp, Rà soát và Cải thiện

Chúng tôi luôn tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, pháp luật và quy định chuyên ngành cùng nguyên tắc liên quan khác. Ngoài ra, để xác nhận việc xử lý đúng cách dữ liệu cá nhân tại ng ty, người chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu cá nhân sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và liên tục xem xét và cải thiện các sáng kiến trong từng mục trên.


Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng và người dùng website do VISUCO xử lý

Khi khách hàng mua hàng tại nhà phân phối hoặc đại lý Suzuki, các mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân như sau sẽ được VISUCO thông báo thông qua nhà phân phối Suzuki:

 1. Thông tin về kiểm tra định kỳ, kiểm tra xe, ngày hết hạn bảo hiểm, v.v. qua thư, điện thoại, e-mail, và hình thức khác.
 2. Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ do VISUCO cung cấp cũng như các sự kiện và chiến dịch qua thư, điện thoại, e-mail, và hình thức khác.
 3. Tiến hành khảo sát bảng câu hỏi để phát triển sản phẩm hoặc xem xét các biện pháp để cải thiện sự hài lòng của khách hàng.
 4. Cải thiện dịch vụ liên quan đến ô tô và tổng hợp và phân tích thông tin liên quan đến dịch vụ.
 5. Ra quyết định tín dụng và quản lý tín dụng.
 6. Ngoài ra, sử dụng cho mục đích khác đã được khách hàng đồng ý riêng.

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ hậu mãi (kiểm tra, bảo dưỡng…), các mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng như sau sẽ được VISUCO thông báo thông qua nhà phân phối Suzuki:

 1. Thông tin về kiểm tra định kỳ, kiểm tra xe, ngày hết hạn bảo hiểm, v.v. qua thư, điện thoại, e-mail, và hình thức khác.
 2. Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ do VISUCO cung cấp cũng như các sự kiện và chiến dịch qua thư, điện thoại, e-mail, và hình thức khác.
 3. Tiến hành khảo sát bảng câu hỏi để phát triển sản phẩm hoặc xem xét các biện pháp để cải thiện sự hài lòng của khách hàng.
 4. Cải thiện dịch vụ liên quan đến xe và tổng hợp và phân tích thông tin liên quan đến dịch vụ.
 5. Ra quyết định tín dụng và quản lý tín dụng.
 6. Ngoài ra, sử dụng cho mục đích sử khác đã được khách hàng đồng ý riêng.

Ngoài những mục đích trên, các mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng như sau sẽ được VISUCO thông báo thông qua nhà phân phối Suzuki:

 1. Thông tin về kiểm tra định kỳ, kiểm tra xe, ngày hết hạn bảo hiểm, v.v. qua thư, điện thoại, e-mail, và hình thức khác.
 2. Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ do VISUCO cung cấp cũng như các sự kiện và chiến dịch qua thư, điện thoại, e-mail, và hình thức khác.
 3. Cải thiện dịch vụ liên quan đến xe và tổng hợp và phân tích thông tin liên quan đến dịch vụ.
 4. Ngoài ra, sử dụng cho mục đích sử khác đã được khách hàng đồng ý riêng.

Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân do khách hàng tự cung cấp khi tư vấn, thắc mắc, yêu cầu liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, v.v.

Nhằm giải đáp các tư vấn, thắc mắc, yêu cầu của khách hàng.

* Để biết chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Trung tâm chăm sóc khách hàng (CCD-VISUCO), vui lòng tham khảo Xử lý dữ liệu cá nhân tại Trung tâm chăm sóc khách hàng.

Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân do người dùng trang web tự cung cấp trên trang web của chúng tôi:

Vui lòng tham khảo mục đích sử dụng trên mỗi màn hình nhập nơi người dùng nhập dữ liệu cá nhân.


Dữ liệu cá nhân được chia sẻ sử dụng.

Đối với các dữ liệu cá nhân của khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, sản phẩm sử dụng và các thông tin về nội dung tư vấn, thắc mắc, yêu cầu) mà khách hàng cung cấp khi tư vấn, hỏi đáp, yêu cầu đối với nhà phân phối Suzuki về sản phẩm, dịch vụ, v.v., ng ty sẽ trả lời các tư vấn, thắc mắc và yêu cầu từ khách hàng. Các sản phẩm và dịch vụ áp dụng có thể được chia sẻ với các nhà phân phối của Suzuki, những người thực hiện các hoạt động bán hàng và dịch vụ tại địa điểm sử dụng hoặc nơi cư trú của khách hàng. Người chịu trách nhiệm quản lý và đầu mối liên hệ khi có thắc mắc về việc xử lý các thông tin đó như sau.

 • Khi nhà phân phối Suzuki nhận được thông tin tư vấn, thắc mắc hoặc yêu cầu từ khách hàng, người chịu trách nhiệm quản lý và đầu mối liên hệ giải đáp thắc mắc là nhà phân phối Suzuki (đại diện và địa điểm được đăng tải trên website của nhà phân phối Suzuki).
 • Khi các nhà phân phối của Suzuki và ng ty nhận được tư vấn, thắc mắc hoặc yêu cầu từ khách hàng, ng ty sẽ chịu trách nhiệm quản lý yêu cầu, và đầu mối liên hệ để giải đáp thắc mắc là Trung tâm chăm sóc khách hàng (CCD-VISUCO).

Trung tâm chăm sóc khách hàng (CCD-VISUCO)

Hotline: 18006950

Thứ hai đến thứ sáu, từ 7:30~12:00, 13:00~17:30

Email: cr@vietnamsuzuki.com.vn


Cách thức yêu cầu đối với dữ liệu cá nhân được lưu giữ của khách hàng (Chủ Thể Dữ Liệu)

Theo quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, khách hàng (Chủ Thể Dữ Liệu) có thể yêu cầu “ tiết lộ ” dữ liệu cá nhân của mình và hồ sơ cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba do ng ty nắm giữ bằng các phương thức sau.

1. Bộ phận tiếp nhận:

Trung tâm chăm sóc khách hàng (SUZUKI ĐÀ NẴNG)

Hotline: 0911.858.003

Thứ hai đến thứ bảy, từ 7:30~12:00, 13:00~17:30

2. Hồ sơ nộp và cách thức nộp

Nếu bạn muốn yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình (dữ liệu cá nhân được lưu giữ), vui lòng gửi “Yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân được lưu giữ” đến bộ phận tiếp nhận.

Nếu bạn muốn yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình (dữ liệu cá nhân được lưu giữ), vui lòng điền và gửi biểu mẫu yêu cầu (ban hành kèm theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP) đến bộ phận tiếp nhận:

Mau 01_Phieu yeu cau cung cap du lieu ca nhan_danh cho ca nhan

3. Các tài liệu kèm theo hồ sơ yêu cầu:

Từ quan điểm bảo vệ dữ liệu cá nhân, vui lòng đính kèm một bản sao bằng chứng (ví dụ: bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu, v.v.) do một tổ chức có thẩm quyền cấp cho các tài liệu đã gửi để xác nhận rằng yêu cầu được đưa ra bởi cơ quan nhà nước, bản thân người đó. Trong trường hợp yêu cầu do người đại diện đưa ra, vui lòng đính kèm tài liệu chứng minh tư cách của người đại diện (giấy ủy quyền của người đó) và bản sao tài liệu do cơ quan nhà nước cấp (ví dụ: bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu, v.v.) để xác minh.

* Đối với các dữ liệu cá nhân nhạy cảm đính kèm trên tài liệu, khi cung cấp bạn có thể tùy chọn bôi đen các dữ liệu cá nhân nhạy cảm này.

*Nếu tài liệu đã gửi hoặc tài liệu đính kèm với tài liệu đã gửi không đầy đủ, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng các yêu cầu “tiết lộ “, v.v. Trường hợp này, xin lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu gửi lại tài liệu hoặc gửi bổ sung tài liệu đính kèm.

4. Lệ phí

Việc cung cấp dữ liệu không mất phí.

5. Liên hệ giải đáp thắc mắc, khiếu nại

Mọi thắc mắc và khiếu nại liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ theo thông tin sau.

Trung tâm chăm sóc khách hàng (SUZUKI ĐÀ NẴNG)

Hotline: 0911.858.003

Thứ hai đến thứ bảy, từ 7:30~12:00, 13:00~17:30


Cách thức yêu cầu đối với dữ liệu cá nhân được lưu giữ của Đối Tác Kinh Doanh

Những người thuộc ng ty hoặc tổ chức có quan hệ kinh doanh hoặc làm ăn với ng ty, chẳng hạn như nhà cung cấp và nhà thầu (sau đây gọi là Đối Tác Kinh Doanh). Phương thức yêu cầu “tiết lộ” dữ liệu cá nhân được lưu giữ và hồ sơ cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba như sau.

1. Bộ phận tiếp nhận:

Trung tâm chăm sóc khách hàng (SUZUKI ĐÀ NẴNG)

Hotline: 0911.858.003

Thứ hai đến thứ bảy, từ 7:30~12:00, 13:00~17:30

2. Hồ sơ nộp và cách thức nộp

Nếu bạn muốn yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình (dữ liệu cá nhân được lưu giữ), vui lòng điền và gửi biểu mẫu yêu cầu (ban hành kèm theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP) đến bộ phận tiếp nhận:

Mau 02_Phieu yeu cau cung cap du lieu ca nhan_danh cho To chuc, doanh nghiep

3. Các tài liệu kèm theo hồ sơ yêu cầu:

Từ quan điểm bảo vệ dữ liệu cá nhân, vui lòng đính kèm một bản sao bằng chứng (ví dụ: bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu, v.v.) do một tổ chức có thẩm quyền cấp cho các tài liệu đã gửi để xác nhận rằng yêu cầu được đưa ra bởi cơ quan nhà nước, bản thân người đó. Trong trường hợp yêu cầu do người đại diện đưa ra, vui lòng đính kèm tài liệu chứng minh tư cách của người đại diện (giấy ủy quyền của người đó) và bản sao tài liệu do cơ quan nhà nước cấp (ví dụ: bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, hộ chiếu, v.v.) để xác minh.

* Đối với các dữ liệu cá nhân nhạy cảm đính kèm trên tài liệu, khi cung cấp bạn có thể tùy chọn bôi đen các dữ liệu cá nhân nhạy cảm này.

*Nếu tài liệu đã gửi hoặc tài liệu đính kèm với tài liệu đã gửi không đầy đủ, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng các yêu cầu “tiết lộ “, v.v. Trường hợp này, xin lưu ý rằng bạn có thể được yêu cầu gửi lại tài liệu hoặc gửi bổ sung tài liệu đính kèm.

4. Lệ phí

Việc cung cấp dữ liệu không mất phí.

5. Liên hệ giải đáp thắc mắc, khiếu nại

Mọi thắc mắc và khiếu nại liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của các đối tác kinh doanh, trước tiên vui lòng liên hệ với người phụ trách của chúng tôi, người có mối quan hệ trực tiếp với các đối tác kinh doanh. Nếu bạn không biết nên liên hệ với bộ phận nào hoặc nếu vấn đề vẫn không được giải quyết ngay cả sau khi liên hệ với nhân viên của chúng tôi, vui lòng liên hệ với bộ phận sau.

Trung tâm chăm sóc khách hàng (SUZUKI ĐÀ NẴNG)

Hotline: 0911.858.003

Thứ hai đến thứ bảy, từ 7:30~12:00, 13:00~17:30


Các lưu ý đặc biệt khác liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân trên trang web của ng ty

Giới thiệu về cookie

Trang web của ng ty có thể sử dụng “cookies” để hiểu trạng thái sử dụng của khách hàng và giúp việc sử dụng trang web này trở nên thoải mái hơn.

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ được gửi từ một trang web đến máy tính của bạn và được sử dụng để cho phép trang web nhận ra các trang bạn đã truy cập trước đó khi bạn quay lại trang web. Cookie cho phép các trang web xác định máy tính của bạn, nhưng trang web của chúng tôi không lấy thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể bằng cookie mà không có sự đồng ý trước của khách hàng. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để ngăn không cho nhận cookie. Để biết thông tin về cách thiết lập trình duyệt của bạn, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất.

Giới thiệu về nhật ký truy cập

Trên trang web của chúng tôi, khi bạn truy cập một trang thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ, lịch sử truy cập của bạn (nhật ký truy cập) sẽ tự động được lưu lại trong ng ty chúng tôi. Dữ liệu còn lại trong ng ty là địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành, trang đã truy cập, ngày và giờ, bản ghi của lần truy cập trang cuối cùng, v.v., nhưng không bao gồm thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể. Dữ liệu này sẽ được sử dụng để phân tích thống kê các điều kiện sử dụng nhằm nâng cao nội dung trang web của chúng tôi.

Giới thiệu về SSL/TLS (Bảo mật)

Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng SSL/TLS (Lớp cổng bảo mật/Bảo mật lớp truyền tải: chức năng bảo mật tiêu chuẩn ngành giúp mã hóa và truyền thông tin qua Internet) khi bạn gửi dữ liệu cá nhân. Khi bạn sử dụng trình duyệt tuân thủ SSL/TLS, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ tự động được mã hóa trước khi gửi và nhận.

Trách nhiệm của bạn/Chủ Thể Dữ Liệu

Trang web của VISUCO có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, khách hàng nên tự mình kiểm tra việc xử lý dữ liệu cá nhân trên các trang web được liên kết. Việc sử dụng trang web này do khách hàng tự cân nhắc và chịu trách nhiệm. VISUCO sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng các thông tin khác nhau có được từ các trang web khác được liên kết với trang web của VISUCO.

VISUCO có thể xem xét và sửa đổi chính sách trên theo thời gian. Tất cả các sửa đổi sẽ được ng bố trên trang web này.

0911 858 001